Руководство по Оценке Эффективности Инвестиций

      Комментарии к записи Руководство по Оценке Эффективности Инвестиций отключены

Руководство по Оценке Эффективности Инвестиций.rar
Закачек 1717
Средняя скорость 2699 Kb/s

1. В.Беренс, П.Хавранек «Руководство по оценке эффективности инвестиций» . – М: Инфра-М. – 1995. – 528 с.

2. В.Вяткин, Дж. Хемптон, А. Казак. Принятие финансовых решений в управлений бизнесом. Учебник .Екатеринбург. «Издательский дом «Ява», 1998.

3. Катасонов, Морозов Д.С. “Проектне фінансування”, — М.: 2001 р. – 272 с.

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. – М. – 2001г., 560 с.

5. Коссов В.В., Лившиц В.Н. Методические рекомендации по оценке еффективности инвестиционных проектов , Москва, 2000 г.

6. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. «Анализ и разработка инвестиционных проектов». – К:Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.

7. Смирнов А.Л., Красавина Л.Н. «Международный кредит: формы и условия» — М.:Консалтбанкир. – 1995 г. – 88 с.

8. В.П.Савчук.С.И.Прилипко, Е.Г.Величко. «Анализ и разработка инвестиционньїх проектов.»- М:Абсолют-В, «Эльга».-Киев,1999.

9. А.Л.Смирнов. Организация финансирования инвестиционньїх проектов. .О.»Консалтбанкір», М.1993.

10. Четыркин Е.Н. «Финансовый анализ производственных инвестиций»- М:Дело, 2001. – 256 с.

11. Абрамов С.И. «Организация инвестиционо-строительной деятельности». – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999 р. – 240 с.

12. Пересада А.А., Зуллас К.Г., Проектне фінансування. Практичний посібник. К. КНЕУ,1997.

2.4. ПЛАНИ ТА ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

(для заочної форми навчання)

Практичне заняття №1 (2 години). Теоретико-методологічні засади проектного фінансування.

Завдання заняття:

· Бути обізнаним та з повагою ставитися до визначення поняття та сутності проектного фінансування, його видів;

· Засвоїти основи базових знань щодо розвитку проектного фінансування у світовому масштабі;

· Активізувати здатність до аналізу тенденцій поширення проектного фінансування в Україні;

· Активізувати здатність до аналізу та синтезу виділення складових системи проектного фінансування;

· Розвинути уміння щодо визначення критеріїв відбору проектів фінансово-кредитними установами.

План заняття:

1. Демонстрація класифікації видів проектного фінансування

2. Презентація індивідуального завдання.

3. Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1. Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. «Проектне фінансування» Київ, КНЕУ, 2005 — 736 с.;

2. Інвестування: практикум/ [Т.В. Майорова, В.І. Максимович, С.В. Урванцева та ін..]; за наук. ред. Т.В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2012. – 577 с.

Перелік основних термінів і понять теми:проектне фінансування, система проектного фінансування, критерії відбору проектів, життєвий цикл проектів.

Практичне заняття №2 (2 години). Методи проектного фінансування.

Завдання заняття:

1. Засвоїти основи базових знань щодо джерел та форм фінансування інвестиційних проектів;

2. Активізувати здатність до аналізу можливостей використання лізингових схем при фінансуванні проектів;

3. Активізувати здатність до аналізу особливостей кредитування інвестиційних проектів;

4. Розвинути уміння визначати методи та форми державного фінансування проектів.

План заняття:

1. Презентація індивідуальних завдань на тему: “Роль концесії в схемах проектного фінансування в Україні”

2. Дискусія за основними питаннями теми.

3. Демонстрація джерел та форм фінансування інвестиційних проектів.

4. Надання домашнього завдання.

Інформаційнезабезпечення:

1. Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. «Проектне фінансування» Київ, КНЕУ, 2005 — 736 с.;

2. Інвестування: практикум/ [Т.В. Майорова, В.І. Максимович, С.В. Урванцева та ін.]; за наук. ред. Т.В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2012. – 577 с.

Перелік основних термінів і понять теми:джерела фінансування, методи фінансування, форми фінансування, лізинг, лізинговий кредит, банківський лізинг, банківське проектне фінансування.

Практичне заняття №3 (2 години). Участь фінансових установ та їх угрупувань у проектному фінансуванні. Оцінка майна суб`єктів.

Завдання заняття:

1. Розвинути дослідницькі навички та вміння щодо можливостей участі фінансових установ як учасників проектного фінансування;

2. Засвоїти основи базових знань щодо визначення функцій комерційного банку у сфері проектного фінансування;

3. Активізувати здатність до аналізу та синтезу особливостей реалізації концесійних проектів;

4. Розвинути уміння вирішувати складні проблеми при реалізації проектів промислово-фінансовими групами.

5. Розвинути навички оцінювання об`єктів бізнесу.

План заняття:

1. Презентація індивідуальних завдань.

2. Дискусія за змістом теми лекції.

3. Кейс побудови алгоритму роботи з проектами в українському банку.

4. Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1. Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. «Проектне фінансування» Київ, КНЕУ, 2005 — 736 с.;

2. Інвестування: практикум/ [Т.В. Майорова, В.І. Максимович, С.В. Урванцева та ін.]; за наук. ред. Т.В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2012. – 577 с.

Перелік основних термінів і понять теми: учасники проектного фінансування, оцінювач об`єкту бізнесу, стандарти оцінки об`єктів бізнесу, концесійний проект.

2.5.ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

2.5.1. КАРТИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Проектне фінансування»

спеціальність «Банківська справа»

Денна форма навчання

* Протягом семестру студент виконує два індивідуальні завдання на вибір.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Для підсумкового контролю у формі екзамену

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Проектне фінансування»

спеціальності «Банківська справа»

Заочна форма навчання

*Протягом семестру студент виконує одне індивідуальне завдання на вибір.

2.5.2. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом з науки „Проектне фінансування” є самостійна робота. Самостійна робота студента (СРС) – це запланована робота студентів, що виконується студентом за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від обов”язкових навчальних занять час.

Під час самостійної роботи студенти виконують індивідуальні та модульні завдання. Докладно зміст та вимоги до модульних (для студентів денної форми навчання), індивідуальних (заочна форма навчання) робіт та вибіркових індивідуальних завдань наведені у розділі 6 цих матеріалів.

До самостійної роботи студента слід також віднести: опрацювання бібліографічних каталогів та літератури в бібліотеках з метою опанування теоретичним матеріалом науки, пошук та систематизація інформації з мережі Інтернет, систематизація вивченого матеріалу перед іспитом, участь у наукових студентських конференціях, підготовка наукових публікацій.

МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Модульне завдання виконують студенти денної форми навчання. Виконання модульних завдань передбачають використання матеріалів, отриманих на базі виробничої практики або на робочому місті. Викладачем доводиться графік виконання модульних завдань, при порушенні якого без поважних причин студент позбавляється половини балів за кожне таке завдання.

Модульне завдання включає наступні завдання:

1. Проаналізувати та описати систему організації проектного фінансування: обгрунтування відбір джерел та інструментів фінансування проекту, їх оцінювання, визначення основних та потенційних учасників фінансування проекту, розроблення планів (схем) фінансування, регулювання взаємодії учасників фінансування (через реалізацію системи контролю за умовами фінансування);

2. Вивчити фінансовий план конкретного інвестиційного проекту, що мав місце в практичній роботі установи, опрацювати та представити або розробити самостійно прогнозні фінансові таблиці по проекту, серед яких основну увагу приділити прогнозу прибутків/збитків згідно вимог, викладених у методичному забезпеченні з науки “Проектне фінансування” або вимог бази практики;

3. Розробити рекомендації стосовно покращення процесу проектного фінансування на прикладі організації — бази практики.

1. Беренс, Хавронек. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – М.: ИНФРА-М, 1995.

2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К.: МП “ИТЕМ» ЛТД, 1995.

3. Економіка та менеджмент. /Під ред. Кузьміна О.Є. – Львів: Львівська політехніка, 1996.

4. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. – К.: Молодь, 1997.

5. Вітлінський В.В., Наконечний С.І., Шарапов О.Д. Еконо­мічний ризик і методи його вимірювання. – К.: Національний університет ім.Шевченка, 1996.

6. Воронов К. Коммерческая оценка инвестиционных про­ектов: Основные положення и методики. – М.: Альт, 1994.

7. Герасимчук В.Г. Управление маркетингом (учебное пособие). – К., 1993.

8. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реаль­ных инвестиций. – М.: Финсстатинформ, 1997.

9. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. Акад.. НАНУ М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001.

10. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. Учебно-справочное пособие. . – М.: БЕК, 1996.

11. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. /Под ред. Шахназарова К. – М., 1994.

12. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993.

13. Проектний аналіз. /Під ред. Москвіна С.О. – К.: Лібра, 1998.

14. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия. – К.: Генеза, 1997.

15. Управление проектами. Учебник для вузов. /Под ред. Шапиро В.Д. . – М.: Спб «ДваТРи», 1996.

16. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: МАУП, 1999.

17. Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заїкіна В.В. Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998.

18. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. – К.: Генеза, 1997.

19. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2002.

1. Акціонерні товариства. Залучення інвестицій. – К.: Українська інвестиційна газета, 1997.

2. Бард В., Дирен Б. Экономика проектного анализа. Практическое руководство. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1991.

3. Инвестиционное проектирование: Практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. /Под ред. Шумилина С.И. – М.: Финстат, 1997.

4. Идрисов А.Б., КартышевС.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвес­тиций. – М.: Филинь, 1997.

5. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз: Посібник. – К.: Інститут соціології НАН України, 1997.

6. Пересада А.А. Основи инвестиционной деятельности. – К.: Либра, 1996.

7. Руководство по проектному анализу. – Вашингтон, Институт экономического развития Всемирного Банка, 1994.

8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности : Учеб. 2-е изд. – М.: Финанси й статистика, 1987.

9. Палий В.Ф., Суздальцева Л,П, Технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности машиностроительной промышлености : Учеб. для вузов по спец. Экономика и управление в машиностроении » – М.: Машиностроение, 1989.

10. Яцків М.І. Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 1993.

11. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика. Навч. посібик. –К.: Вища школа, 1994.

12. Голубков Е. Маркетинг: стратегия, планы, структура.–М.: Дело, 1995.

13. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1997.

14. Вачевський М.В., Долішний М.І., Скотний В.Г. Маркетинг для менеджера. – Стрий: Просвіта, 1993.

15. Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности. – М:1994.

16. Навчальний посібник з основ маркетингу. – К.: Українська академія наук національного прогресу, 1994.

17. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: Изд-во Либра, 1994.

18. Ромаш Е.В. Реклама в системе маркетинга: Учеб. пособие. – Харьков, 1995.

Рабочая инструкция по оценке эффективности инвестиций

Дмитрий Рябых, генеральный директор компании «Альт-Инвест»

И так, сразу к делу. Есть инвестиционный проект (или идея), и предстоит решить, стоит ли вкладывать в него деньги. Прежде всего, необходимо определить, какие именно характеристики проекта могли бы отражать его выгоды для компании. Если подходить к проекту с точки зрения классического финансового анализа, то существует только один критерий. Проект эффективен в том случае, если он приносит прибыль. Однако в данном случае имеется в виду не бухгалтерская, а экономическая прибыль. Она отличается тем, что учитывает не только затраты, понесенные компанией, но и стоимость используемого для проекта капитала, даже если эта стоимость нигде не проходит как реально потраченные средства. Если экономическая прибыль от реализации проекта оказалась выше нуля, значит, компания в результате станет богаче, а проект можно считать выгодным. И наоборот.

На практике используются разные показатели, характеризующие экономическую прибыль компании. В случае с оценкой инвестиционных проектов наиболее часто применяется чистый приведенный доход (NPV). Величина NPV определяется на основе прогнозного отчета о движении денежных средств, составленного для инвестиционного проекта. Поэтому задача номер один при изучении вложений – понять, какие денежные потоки вызовет положительное решение о реализации проекта.

И, как показывает практика, 90 процентов всех сложностей оценки касаются не расчета коэффициентов, а как раз формирования прогнозных отчетов. Поэтому уделим этому больше внимания.

Какие прогнозы нужны

Всю работу по оценке инвестиционных проектов можно условно разделить на две части. Первая – сбор информации и прогнозирование денежных потоков. Эта работа очень трудно формализуется, у каждой компании и в каждом проекте будет много индивидуальных особенностей. Вторая часть – расчет показателей и их изучение. Здесь тоже много работы и требуется немало знаний, но на этом этапе заметная часть работы может выполняться по формальным алгоритмам и не требовать ни времени, ни долгого обдумывания. Но для того чтобы избавить себя и других пользователей финансовой отчетности от напрасной потери времени, важно стремиться свести прогнозную финансовую отчетность к стандартным формам, позволяющим быстро находить интересующие цифры и автоматически рассчитывать показатели.

Наиболее важным отчетом для оценки проектов является прогноз движения денежных средств. Его формат хорошо знаком многим финансистам. Два других отчета – отчет о прибылях и убытках и баланс – тоже должны иметь стандартные форматы. Но их подготовить обычно довольно сложно. Одновременное прогнозирование и денежных потоков, финансовых результатов, состояния активов и пассивов требует аккуратного сведения всех учетных событий и факторов, иначе отчетность будет выглядеть неаккуратно и даже противоречиво. Такая работа слишком сложна для того, чтобы проделывать ее с каждым проектом. Поэтому полный пакет прогнозов имеет смысл готовить только в том случае, если для анализа проектов вы используете либо готовый программный продукт, либо готовую модель в Excel. В других случаях можно ограничиться прогнозом движения денежных средств.

Специфика планирования

Уже сама форма отчета о движении денежных средств задает план подготовки данных для анализа. Тем не менее для удобства работы этот план лучше детализировать, а именно подготовить список вопросов по таким направлениям, как:

  • доходы. Например: какие новые продукты появятся в результате проекта? Ожидаемый объем продаж? Снизятся ли текущие операционные издержки?
  • расходы. Штатное расписание проекта и зарплаты? Каковы будут прямые переменные затраты по проекту? Какими будут косвенные издержки?
  • инвестиции. Сколько средств придется инвестировать в основные средства? Будут ли дополнительные инвестиции в оборотный капитал?
  • финансирование. Из каких источников будут привлечены необходимые средства?
  • экономическое окружение и налоги. Какой будет налоговая нагрузка проекта? Как будет учтена инфляция?

Разумеется, приведенный список вопросов неполный. Тем не менее он прекрасно иллюстрирует логику сбора данных для анализа.

Стоит также учитывать, что в реальной жизни возникают ситуации, сильно усложняющие работу. Некоторые из них встречаются настолько часто, что заслуживают отдельного внимания.

Ранее осуществленные инвестиции. Зачастую к моменту проведения оценки проекта часть затрат, связанных с ним, уже оплачена. Логика оценки эффективности вложений, да и просто обычное понимание инвестиций подсказывают, что эти затраты должны быть учтены при анализе вложений. Но здесь кроется ловушка! Оценка эффективности проекта, безусловно, потребует учета всех его затрат. Но говоря об эффективности проекта, мы обычно подразумеваем эффективность принимаемого в данный момент решения о его запуске или продолжении. И в этом случае деньги, потраченные ранее, должны быть проигнорированы, так как отказ от реализации проекта все равно не вернет их.

Выделение проекта из действующего бизнеса. Обычно это один из наиболее сложных вопросов анализа. Что делать, если над проектом работают сотрудники, которые и раньше получали зарплату в компании? Как учесть использование имеющихся у компании площадей и оборудования? Можно ли отразить в оценках повышение качества услуг? Начнем с простой констатации главного принципа. В денежных потоках проекта должны быть отражены только те доходы и только те затраты, которые возникнут в случае, если проект будет реализовываться. Если какие-то платежи существовали бы и без проекта, то они не имеют к проекту никакого отношения и должны игнорироваться.

Критерии эффективности

Завершающим этапом оценки инвестиционного проекта должен стать расчет ключевых показателей эффективности, на основе которых принимается решение о привлекательности проекта. Наиболее часто таким показателем становится NPV. Его расчет требует решения двух простых задач. Во-первых, надо выделить из отчета о движении денежных средств строку чистого денежного потока (Net Cash Flow, NCF). Наиболее простой расчет выглядит так:

NCF = Денежные потоки от операционной деятельности без учета процентов по кредитам + Денежные потоки от инвестиционной деятельности.

Вторая задача, которую надо решить перед расчетом NPV, – определение ставки дисконтирования. Это не так сложно. В основе выбора ставки дисконтирования должно лежать следующее определение этой ставки: это норма доходности, которую инвестор хотел бы получать на свои средства, вложенные в данный проект. Иными словами, если инициатор проекта уже знает, при каком годовом доходе он сможет признать проект привлекательным для вложений, то это и есть ставка дисконтирования. Если же речь идет просто об одном из множества проектов компании, то обычно расчет выполняется в два шага.

Шаг 1. Вычисляем средневзвешенную стоимость капитала (WACC). Это показатель, который отражает, какую норму доходности компания обычно имеет на используемые ею средства. Формула расчета:

где Wкр и Wсобст – доли заемных и собственных средств в капитале;
t – ставка налога на прибыль;
ROE – рентабельность собственного капитала;
Rкр – стоимость заемного капитала.

Шаг 2. Корректируем на риск. Поскольку WACC компании отражает доходность обычной деятельности, а инвестиционный проект может существенно отличаться от нее, то риски его будут выше. Поэтому к рассчитанному WACC прибавляется дополнительная рисковая премия. Величина этой премии будет равна нулю для проектов, связанных с поддержанием текущего производства, и будет постепенно увеличиваться с ростом новизны. Как правило, величина рисковых премий колеблется от 0,2 WACC (для проектов расширения производства) до 0,5–0,7 WACC (в проектах, направленных на выход на новые рынки).

Итак, ставка дисконтирования может быть определена на основе требований инвестора или прибавлением рисковой премии к стоимости капитала компании. Но следует помнить, что это номинальная ставка, которую можно использовать, если денежные потоки спрогнозированы с учетом инфляции. Если же инфляция в денежных потоках не учитывалась, то следует перейти к реальной ставке, не включающей инфляцию. Упрощенно это делается вычитанием прогнозируемого уровня инфляции из номинальной ставки.

Теперь можно рассчитать NPV. Формула этого показателя хорошо известна, но мы на всякий случай повторим ее еще раз:

где NCF – чистый денежный поток проекта;
d – ставка дисконтирования.

Положительное значение NPV будет указывать на то, что проект эффективен. Кстати, величина этого положительного значения отражает то, насколько вырастет стоимость бизнеса благодаря реализации проекта.


Статьи по теме